HR
RATNE ŠTETE NA MUZEJIMA I MUZEJSKOJ GRAĐI U HRVATSKOJ
  • Gradovi
  • Muzeji
  • Zbirke
  • Šteta

OTAVICE
Muzeji Ivana Meštrovića - Crkva Presvetog Otkupitelja


CRKVA PRESVETOG OTKUPITELJA - GROBNICA OBITELJI MEŠTROVIĆ
22320 Drniš / Otavice
Tel: 021/ 358-450
U sastavu: FUNDACIJA IVANA MEŠTROVIĆA
Vrsta muzeja: umjetnički
Osnovan: 1952.


Kategorija muzejske građe: A
Kategorija muzejske zgrade: A
Broj inventirane građe: 26
Broj neinventirane građe: 0
Crkva Presvetog Otkupitelja je grobnica obitelji Meštrović, sagrađena 1931. godine prema nacrtima Ivana Meštrovića (1883. - 1962.), jednog od najznačajnijih hrvatskih kipara 19. i početka 20. stoljeća.
Crkva je kamena centralna građevina s kupolom. Na ulaznim brončanim vratnicama podijeljenim u 10 kazeta - reljefa, prikazani su portreti članova obitelji. U unutrašnjosti su skulpture i reljefi sakralnog sadržaja s prikazom Vječno raspetoga u svetištu.
Crkva kao muzejski prostor od 1991. djeluje u sastavu Fundacije I. Meštrovića.
Od rujna 1991. do kolovoza 1995. crkva je bila u okupiranom području RH izložena ratnom razaranju i namjernoj devastaciji, nedostupna muzealcima i službi zaštite spomenika.

Zaštita:

Nije bilo zaštićeno.
INFORMACIJE O MUZEJU TIJEKOM OKUPACIJE
* U travnju 1992. godine crkva je oštećena i podmetnut je požar.
* Prema izvješću dr. C. Kaisera i Promatračke misije EZ-e, iz lipnja 1994. godine u crkvici je dio muzejske građe iz Muzeja Drniške krajine. Crkvica nije oštećena ali je područje oko nje jako minirano.

Štete na zgradi:


Prirodni okoliš crkve na uzvisini, kao i prilazno stubište i vrata od kovanog željeza devastirani su, drveće je posjećeno a kamena ograda djelomično srušena.
Unutrašnjost prostora s reljefima i grobnice u kripti namjerno su devastirani. Ploče na prozorima izrađene od alabastera i kalcitnog oniksa djelomično su razbijene. Oštećena je kamena menza oltara, a svetohranište je devastirano. Izgreben je i uprljan kameni mozaični pod. Ulaz u kriptu i grobnice u kripti su razbijeni, a lijesovi ispreturani i razbijeni.
Uništene su i otuđene sve električne instalacije.

Štete na građi:


Evanđelistima Luki, Mateju, Ivanu te Kristu u svetištu otučeni su djelomično nožni prsti i palci.
Likovi s reljefa Porođenje lakše su oštećeni a reljefi Oplakivanje i Porođenje prljavi su od ptičjeg izmeta i kiše koja se slijevala kroz razbijene prozore iznad njih.
Nestale su vratnice crkve s 10 brončanih reljefa portreta Ivana Meštrovića i njegove obitelji.
Nestao je i kuglasti mjedeni luster, crkveno zvono ispod ulaznog trijema, mjedena vratašca svetohraništa i prijepis povelje bečke akademije u drvenom okviru.
Nestala su i četiri predmeta (vlasništvo Muzeja Drniške krajine) koja je Meštrović radio za Mauzolej: monstranca, kalež i dva svijećnjaka.

Više o oštećenim zbirkama►

Devastirana ograda i stubište prema crkvi smještenoj na uzvisini
(snimio Siniša Sunara, 8/95.)

Devastirani okoliš crkve
(snimio Siniša Sunara, 8/95.)

Otavice, Crkva presvetog otkupitelja,
Devastirani prirodni okoliš crkve
(snimio Siniša Sunara, 8/95.)

Otavice, Crkva presvetog otkupitelja,
Oštećeni reljef Ivana Meštrovića, Porođenje
(snimio Siniša Sunara, 8/95.)

Otavice, Crkva presvetog otkupitelja,
Oštećeni reljef Ivana Meštrovića
(snimio Siniša Sunara, 8/95.)

Otavice, Crkva presvetog otkupitelja,
Oštećeni reljef Ivana Meštrovića, detalj
(snimio Siniša Sunara, 8/95.)

Otavice, Crkva presvetog otkupitelja,
Oštećeni reljef Ivana Meštrovića, detalj
(snimio Siniša Sunara, 8/95.)

copyright © MDC 1997.-2019.