HR
RATNE ŠTETE NA MUZEJIMA I MUZEJSKOJ GRAĐI U HRVATSKOJ
  • Gradovi
  • Muzeji
  • Zbirke
  • Šteta

VINKOVCI
Gradski muzej Vinkovci

32000 Vinkovci
Trg Republike 16
Tel.: 032/ 332-504
Fax: 032/ 332-504
Vrsta muzeja: gradski
Osnovan: 1946.


Kategorija muzejske građe: B
Kategorija muzejske zgrade: B
Broj inventirane građe: 11.282
Broj neinventirane građe: 4.676
Mikrosnimljene inventarne knjige: da
Muzej je smješten u baroknoj zgradi iz 18. st. Fundus je raspoređen u nekoliko odjela: arheološki, povijesni, etnografski, prirodoslovni i numizmatički te GALERIJU UMJETNINA u zasebnoj zgradi.
Muzej je tijekom rata od 1991. do 1995. bio izložen artiljerijskim napadima i razaranju sa okupiranog područja u neposrednoj okolici.

Zaštita:

Najvrednija muzejska građa evakuirana je u Varaždin. Ostala građa spremljena je na nekoliko sigurnih lokacija u gradu.
Inventarne knjige su mikrofilmirane i s ostalom dokumentacijom spremljene u metalne ormare. Spomenici u lapidariju zaštićeni su daskama.
* Evakuirana građa vraćena je u Muzej u svibnju 1997.

Štete na zgradi:


Tijekom ratnog perioda zgrada Muzeja pretrpjela je dvanaest puta direktne i indirektne pogotke.
Muzej je prvi put pogođen 14. rujna 1991. a zadnji put 5. kolovoza 1995.
Zgrada je u granatiranjima pretrpjela znatna oštećenja. Oštećeno je krovište i pokrov, na nekoliko je mjesta probijeno pročelje u visini prvoga kata, izbijeni su prozori s okvirima, uništena je štukatura oko prozora. Sva pročelja su puna rupa od izravnih pogodaka i krhotina granata. Razbijena su prozorska stakla u prizemlju i na katu. Znatna su oštećenja u unutrašnjosti zgrade na zidovima, podovima i instalacijama (štete na zgradi su procijenjene na 52.000 DEM).

Štete na građi:


Izravnim pogocima teško su oštećena dva rimska sarkofaga u lapidariju.
 

Više o oštećenim zbirkama►

Gradski muzej Vinkovci
Zgrada Muzeja oštećena tijekom rata
(snimio Antun Smajić 9/91.)

Gradski muzej Vinkovci,
Ratna oštećenja zgrade Muzeja
(snimio Antun Smajić 9/91.)

Gradski muzej Vinkovci,
Oštećenja fasade pročelja
(snimio Antun Smajić 9/91.)

Gradski muzej Vinkovci,
Zgrada Muzeja oštećena tijekom rata
(snimio Antun Smajić 9/91.)

Gradski muzej Vinkovci
Zgrada Muzeja oštećena tijekom rata
(snimio Antun Smajić 9/91.)

copyright © MDC 1997.-2019.