HR
RATNE ŠTETE NA MUZEJIMA I MUZEJSKOJ GRAĐI U HRVATSKOJ
  • Gradovi
  • Muzeji
  • Zbirke
  • Šteta

NAŠICE
Zavičajni muzej Našice

34500 Našice
Pejačevićev trg 5
Tel/ fax: 034/ 313-414
Vrsta muzeja: zavičajni
Osnovan: 1974.


Kategorija muzejske građe: C
Kategorija muzejske zgrade: A
Broj inventirane građe: 602
Broj neinventirane građe: 61
Mikrosnimljene inventarne knjige: ne
Muzej je smješten u klasicističkom dvorcu Pejačević iz 1812. godine. Ima arheološku, etnografsku i prirodoslovnu zbirku, te osobito vrijednu kulturnopovijesnu zbirku, koja obrađuje povijest obitelji grofova Pejačević i Izidora Kršnjavog, rođenog u Našicama.
Muzej je bio izložen artiljerijskim napadima i razaranju s nedalekog okupiranog područja.

Zaštita:

Obavljene su sve pripreme za evakuaciju najvrednije muzejske građe. Ostala građa je smještena u podrumskim prostorijama Muzeja.
U suradnji sa Zavodom za restauriranje umjetnina iz Zagreba dio likovnog fundusa Muzeja kao i dio zbirke I. Kršnjavoga, evakuiran je izvan grada.
* Evakuirana građa vraćena je u Muzej 22. veljače 1995., bez oštećenja.

Štete na zgradi:


20. i 21. rujna 1991.
Za vrijeme borbi oko vojarne Našice, oštećen je između ostalog, i dvorac Pejačević.
Sa zapadne strane, ispod kupole tornja, bio je pogođen navodećom raketom, koja je prošla kroz zid i zabila se u suprotnu stranu. Pročelje dvorca oštećeno je krhotinama granata, popucala su prozorska stakla, oštećena je stolarija prozora i limeni pokrov na krovu.
Listopad 1991.
Tijekom napada na grad, ponovno je oštećeno pročelje zgrade, popucao je dio stakala, oštećena je stolarija i dvorišno krilo zgrade.

Štete na građi:


U evakuaciji građe zbog ratne opasnosti, lakše je oštećena slika Izidora Kršnjavog "Madona s djetetom".

Više o oštećenim zbirkama►

Zavičajni muzej Našice,
Oštećenja na dvorcu Pejačević nakon granatiranja u rujnu 1991.
(iz fotodokumentacije MDC-a)

copyright © MDC 1997.-2019.