HR
RATNE ŠTETE NA MUZEJIMA I MUZEJSKOJ GRAĐI U HRVATSKOJ
  • Gradovi
  • Muzeji
  • Zbirke
  • Šteta

ČILIPI
Muzeji i galerije Konavala - Zavičajni muzej Konavala


20213 Čilipi
Tel: 020/ 478-403
Fax: 020/ 478-402
U sastavu: MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
Vrsta muzeja: etnografski
Osnovan: 1974.


Kategorija muzejske građe: C
Kategorija muzejske zgrade: C
Broj inventirane građe:
Broj neinventirane građe:
Mikrosnimljene inventarne knjige: ne
Muzej je bio smješten u tipičnoj konavoskoj kući namještenoj tradicijskim inventarom. Pripadale su mu i zgrade i inventar vinskog podruma i mlina. U fundusu je posebno vrijedna zbirka starinskog nakita i tekstilnog rukotvorstva, s poznatim konavoskim vezom.
Od listopada 1991. do listopada 1992. Muzej je bio na okupiranom području RH, izložen artiljerijskim napadima i fizičkoj devastaciji.

Zaštita:

Približno 500 najvrednijih predmeta, većinom etnografski tekstil, bilo je skriveno u cisternu koja se nalazi u sklopu Muzeja. Ostali predmeti - namještaj, uporabni predmeti domaćinstva, slike Šiše Konavljanina - preneseni su u prizemlje zgrade, uz dvostruki konstruktivni zid te prekriveni drvenom i plastičnom oplatom.
Zgrada vinice i mlinice s inventarom, kao i ured Muzeja s bibliotekom, u datim okolnostima nisu mogli biti zaštićeni ni evakuirani.

Štete na zgradi:


6. i 7. listopada 1991.
Nakon invazije neprijateljske vojske, povijesna jezgra Čilipa te ostali stambeni i gospodarski objekti spaljeni su, a s njima i zgrada Zavičajnog muzeja te zgrade vinice i mlinice, zajedno s inventarom.

Štete na građi:


Pronađeno je sklonište u cisterni i nakon početnog devastiranja muzejskog inventara, "komandant mesta" obustavio je uništavanje i palež, omogućivši evakuaciju građe u Cavtat.
Nakon inventure, potkraj 1992., evidentirano je da nedostaje 3 para zlatnih naušnica, 12 komada kapa zlatača i 10 komada zlatnih čermica (prsluka).
Ostali inventar iz cisterne uprljan je čađom, a slika V. Bukovca, "Konavoke" (1887.g), oštećena je vatrom (vlasništvo je Umjetničke galerije, Dubrovnik).
Inventar Muzeja spaljen je - namještaj, predmeti domaćinstva, slike Šiše Konavljanina, a bakreno posuđe s ognjišta oštećeno je u požaru. Inventar mlinice i vinice također je spaljen.

Zbirke:

Etnografska zbirka - 28 nestalih i 58 uništenih predmeta.

Više o oštećenim zbirkama►

Ruševine Čilipa. Pogled iz zraka na ratom razoreno i spaljeno mjesto, snimljeno u studenom 1992.
(snimio Goran Leš)

Čilipi, Zavičajni muzej Konavala. Spaljena zgrada Muzeja 1992.

(snimio Goran Leš)

 

Čilipi, Zavičajni muzej Konavala. Pročelje spaljene zgrade muzeja.

(snimio Goran Leš)

 

Čilipi, Zavičajni muzej Konavala u rujnu 1990.
(snimio Damir Fabijanić)

 

Čilipi, Zavičajni muzej Konavala u studenom 1992.
(snimio Damir Fabijanić)

Čilipi, Zavičajni muzej Konavala u rujnu 1990.
(snimio Damir Fabijanić)

 

Čilipi, Zavičajni muzej Konavala u studenom 1992.

(snimio Damir Fabijanić)

Čilipi, Zavičajni muzej Konavala u studenom 1992.

(snimio Damir Fabijanić)

Čilipi, Zavičajni muzej Konavala u rujnu 1990.

(snimio Damir Fabijanić) 

copyright © MDC 1997.-2019.