HR
RATNE ŠTETE NA MUZEJIMA I MUZEJSKOJ GRAĐI U HRVATSKOJ
  • Gradovi
  • Muzeji
  • Zbirke
  • Šteta

VUKOVAR
Gradski muzej Vukovar – Zbirka Bauer i Galerija umjetnina

32230 Vukovar
Nikole Tesle 8
Tel.: 032 /41-403
U sastavu: GRADSKI MUZEJ VUKOVAR
Vrsta muzeja: umjetnički
Osnovana: 1959.


Kategorija muzejske građe: B
Kategorija muzejske zgrade: B
Broj inventirane građe: 1357
Jedna od najcjelovitijih zbirki hrvatske likovne umjetnosti 19. i prve polovice 20. stoljeća, donacija je prof. dr. Antuna Bauera (Vukovar, 1911.), muzeologa, povjesničara umjetnosti i arheologa, osnivača brojnih muzejskih i galerijskih institucija u Hrvatskoj, donatora i kolekcionara te utemeljitelja postdiplomskog studija muzeologije u Zagrebu. Među 1357 umjetnina, u Zbirci se nalaze radovi Vlaha Bukovca, M. Celestina Medovića, Ise Kršnjavoga, Ivana Meštrovića, Frana Kršinića, Emanuela Vidovića, Ljube Babića, Vanje Raduša, Vladimira Filakovca i brojnih drugih. U Zbirci je pohranjen i prateći arhiv za likovnu umjetnost, također donacija dr. A. Bauera.
Zbirka je bila smještena u zgradu građenu početkom 20. stoljeća. Suvremenim muzeološkim programiranjem zgrade i budućeg stalnog postava Zbirke, planirani su brojni novi muzejski sadržaji.

Zaštita:

Najvredniji dio zbirke bio je evakuiran u podzemne prostorije Franjevačkog samostana, koje je okupator otkrio i fundus rekvirirao pod patronatom Ministarstva kulture Srbije.
* Cjelovita dokumentacija o fundusu pohranjena je u MDC-u i kod donatora zbirke prof. dr. Antuna Bauera u Zagrebu.

Štete na zgradi:


Zgrada je potpuno srušena, danas je na njenom mjestu samo ledina.

Štete na građi:


Zbirka je s ostalom vukovarskom muzejskom građom otuđena iz Vukovara i nalazi se u muzejima u Novom Sadu i Beogradu te u Arhivu Vojvodine i u Dalju.

Više o oštećenim zbirkama►

Vukovar, zgrada Zbirke Bauer i galerije umjetnina, 1991.
(iz fototeke Uprave za zaštitu kulturne baštine)

Vukovar, zgrada zbirke Bauer i galerije umjetnina sredinom 1992.
(iz fotodokumentacije Gradskog muzeja Vukovar)

Vukovar, mjesto gdje se nalazila zgrada Zbirke Bauer, veljača 1995.
(snimio H. C. von Imhoff, C - Council of Europe, Commitee on Culture and Education, Strasbourg)

Ruševine kuća u središtu Vukovara - lijevo zgrada Galerije Bauer, a u pozadini Stara Općina; snimljeno 1991. godine.

(iz fotodokumentacije MDC-a)

copyright © MDC 1997.-2019.